Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

 

Inženýrsko – geologické průzkumy pro stavební účely posuzují vlastnosti geologického prostředí ve vztahu k plánované výstavbě, zejména z hlediska fyzikálně – mechanických vlastností horninového prostředí a jeho vhodnosti pro posuzovaný záměr.

Dostatečný a kvalitně provedený průzkum znamená pro investora významnou úsporu prostředků při vlastní výstavbě, a to jak eliminací víceprací v důsledku výskytu nečekaných geologických anomálií, tak i efektivnějším navržením základových konstrukcí v souladu s ověřenou geologickou stavbou.

Nabízené služby:

 • Rešerše geologických poměrů z archivních dat a geologických map – vhodné zejména pro předprojektovou přípravu a návrh rozsahu průzkumu, případně pro výstavbu RD v dostatečně prozkoumaných lokalitách
 • Projektování IG průzkumů – projektování geologických prací dle Vyhl. 369/2004 Sb.
 • Orientační, předběžný, podrobný a doplňující průzkum pozemních, liniových
  i vodohospodářských staveb – bytová, průmyslová i komerční výstavba, silnice, produktovody, inženýrské sítě, protipovodňové hráze, rybníky, přehrady, atd.
 • Geologický průzkum sesuvných území – vymezení smykové plochy, predikce vývoje a návrh opatření
 • Výpočet stability svahu, posuzování stability navrhovaných opatření
 • Vyhledání, průzkum a zhodnocení zemníků stavebních surovin

Nedílnou součástí inženýrsko-geologických průzkumů by měly být také související hydrogeologické práce zahrnující:

 • Stanovení chemizmu podzemní vody – agresivní působení vůči betonovým a ocelovým konstrukcím
 • Posouzení režimu podzemní vody – úroveň hladiny, směr a rychlost proudění, rozkyv hladin v průběhu roku
 • Návrh odvodnění stavebních výkopů – výpočet množství přítoků, návrh odvodnění
 • Posouzení možnosti vsakování srážkových a odpadních vod v místě stavby

Ve spolupráci s prověřenými partnery pak v rámci průzkumných prací nabízíme také:

 • Provedení radonového průzkumu – stanovení radonového indexu pozemku a návrh opatření
 • Provedení atmogeochemického průzkumu – měření koncentrace výbušného metanu s návrhem bezpečnostních opatření
 • Provedení pedologického průzkumu – posouzení kvality a stanovení bilance skrývky kulturních vrstev
 • Provedení korozního průzkumu – ověření přítomnosti stejnosměrných „bludných“ proudů
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.